Sprawozdanie finansowe parafii św. Klemensa w Wieliczce za rok 2022

Sprawozdanie finansowe parafii św. Klemensa w Wieliczce za rok 2022

Przychody

Po trudnych latach naznaczonych pandemią covida rok 2022 był rokiem, w którym udział w nabożeństwach i uroczystościach religijnych nie był ograniczany. Obecność wiernych w kościele zaczęła powracać do stanu sprzed dwóch lat. Wyrazem tego jest zwiększenie się przychodów naszej parafii w ramach składki niedzielnej i ofiar do skarbonek. Wzrost ten jest większy niż wzrost liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach. Świadczy to z jednej strony o większej ofiarności parafian, a z drugiej strony o wpływie czynnika inflacji.
W roku 2022, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo istotną pozycję przychodów parafii św. Klemensa stanowiły niedzielne i świąteczne składki na tacę oraz ofiary do skarbonek. Była to kwota 771 tys. zł. i była ona większa o 250 tys zł od składki ofiarowanej przez parafian w roku ubiegłym (2021). Należy zauważyć, że w dużej mierze wzrosła składka z trzeciej niedzieli, przeznaczona na remont kościoła. Wyniosła ona 144 tys zł.
Największą częścią przychodów parafii w roku 2022 były dotacje w sumarycznej kwocie 965 tys zł.
W 2022 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z:
• UMIG Wieliczka 375 tys zł na remont dachu kościoła (drugie 375 tys zł w roku 2023)
• Funduszu Kościelnego 100 tys zł na remont dachu kościoła
• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 370 tys zł na remont dachu kościoła
• Urzędu Miasta Wieliczka na działalność Klubu Seniora w kwocie 95 tys zł.
• Darowizna z Kopalni Soli 15 tys zł
• Darowizna z Małopolskiego Banku Spółdzielczego 10 tys zł
Trzecim zasadniczym źródłem przychodów naszej parafii były czynsze i dzierżawy w kwocie 297 tys. zł, z których zdecydowaną większością jest czynsz płacony przez bank PKO S.A. za dzierżawę Wikarówki. Drugą zauważalną pozycją jest dzierżawa wieży kościelnej na rzecz Polkomtela. Czynsze i dzierżawy nie zmieniły się od zeszłego roku. W przyszłym roku parafia planuje zwiększyć te przychody, powiększając je w naturalny sposób o wskaźnik inflacji.
Pozostałymi przychodami parafii były:
• wpłaty parafian na remont dachu oraz cegiełki w kwocie 58 tys zł
• darowizny na rzecz parafii na konto w kwocie 25 tys zł
• przychody ze sprzedaży blachy z dachu 25 tys zł
Razem przychód parafii św. Klemensa w roku 2022 to kwota 2 miliony 142 tys. zł.

Wydatki

Wydatki poniesione przez parafię św. Klemensa w roku 2022 kształtowały się następująco.
Największym kosztem były inwestycje w remonty i wyposażenie kościoła. Wyniosły one razem 1 milion 288 tys. zł i składały się, między innymi, z następujących wydatków:
• remont dachu – 1 milion zł
• ekrany, system multimedialny, meble sala św Kingi – 60 tys zł
• prace budowlano-malarskie sala św Kingi – 23 tys zł
• sprzęt nagłaśniający i inst mikrofon., serwis dzwony, organy – 30 tys zł
• stalle – 43 tys zł
• zakupy do kościoła – 33 tys zł
• spłata zobowiązań związanych z remontem 69 tys zł
Następną ważną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia, których koszt wyniósł 302 tys zł.
Media kosztowały Parafię 91 tys zł.
Ważną pozycją w wydatkach parafii były również świadczenia i podatki. Wyniosły one 103 tys. zł. Świadczenia te to kwoty przekazane przez parafię między innymi na Uniwersytet Jana Pawła II, WSD, Kurię Krakowską, Misje, Cele Ojca Św., cele charytatywne w diecezji, jak pomoc uchodźcom. Pozycja ta zawiera również podatki odprowadzone do UG oraz Urzędu Skarbowego, jak również ubezpieczenie.
Kolejny wydatek to koszty duszpasterskie w kwocie 88 tys zł.
Pozostałe koszty funkcjonowania parafii, w tym między innymi usługi, materiały, wyposażenie, wyniosły 140 tys zł.
Łącznie wydatki parafii św. Klemensa w Wieliczce w roku 2022 zamknęły się kwotą 2 miliony 012 tys. zł.
Warto również nadmienić, że nasza parafia ma swój zauważalny wkład na rzecz społeczności wielickiej. Wyraża się on między innymi w bezpłatnym użyczeniu pomieszczeń w budynkach parafii (ok. 400 m2) na potrzeby stacji Caritas z rehabilitacją i usługami pielęgniarskimi oraz na rzecz świetlicy środowiskowej św. Kingi dla dzieci i młodzieży.

Zobowiązania i należności

Na dzień dzisiejszy parafia nie posiada żadnych długów i zobowiązań. Zobowiązania z roku 2021 w wysokości 82 tys zł zostały w całości spłacone.

Pozostałe składki i ofiary

Poza budżetem Parafii jest działalność Parafialnego Zespołu Caritas, o której warto wspomnieć. Zespół Caritas uzyskał w 2022 roku 21 tys. 671 zł przychodów. Pochodziły one ze skarbonki św. Antoniego na ubogich, ze zbiórek do puszek, darowizn od osób fizycznych, przychodów z baranków wielkanocnych i paschalików. Pozyskane kwoty zostały przeznaczone na pomoc w postaci między innymi żywności, odzieży, leków, węgla, jak również na sfinansowanie działalności świetlicy.

Plan inwestycji i prac remontowych w kościele na rok 2022

W roku 2023 najważniejszym przedsięwzięciem inwestycyjnym parafii będzie wymiana dachu/pokrycie blacha miedzianą. Całościowy koszt tej koniecznej inwestycji jest szacowany na kwotę 4,3 mln zł. W mijającym roku 2022 wykonano większość prac dotyczących pierwszego etapu remontu, czyli wymiany dachu nad prezbiterium i kaplicą Morsztynów. Finalnie ten pierwszy etap zakończy się w marcu 2023. Jego koszt to 1,8 mln.
Drugi etap to wymiana dachu nad pozostałą częścią kościoła. Koszt tego etapu to 2,5 mln zł. Sfinansowanie tych prac będzie możliwe w zasadniczej części dzięki dotacjom. Parafia złożyła cztery wnioski, jeden do Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, drugi do MSWiA (Fundusz Kościelny) trzeci do Urzędu Marszałkowskiego WM i czwarty do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Liczymy też na pozytywne załatwienie wniosku w programie „Polski Ład”.
Jeśli sytuacja finansowa pozwoli to w roku 2023 planuje się również:
• remont lub wymiana ławek w kościele
• remont stalli w prezbiterium,
• odnowienie elewacji zewnętrznej budynku starej wikarówki (Bank)
Te inwestycje będą zależały od wysokości otrzymanych dotacji.
Sytuacja finansowa Parafii św. Klemensa w Wieliczce jest bardzo stabilna.
Kończąc to sprawozdanie chciałbym podziękować wszystkim Parafianom za wielkie serce, ofiarność i wszelką aktywność na rzecz naszej parafii. Mam świadomość wyjątkowej, pogłębionej solidarności naszej wspólnoty. Daje nam to siłę do prowadzenia działalności duszpasterskiej, która była, jest i zawsze będzie naszą podstawową misją.

Wieliczka, 31 grudnia 2022 r.

Proboszcz ParafiiRada Parafialna
Ks. Wojciech OlszowskiJakub Słupiński
Komentowanie jest wyłączone.